Privacy Policy

Privacy Policy

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Ta informacja opisuje sposób zarządzania tą strona internetową w związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników, którzy się z nią zapoznają i jej używają. Jest to ogłoszenie informacyjne sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych użytkowników, korzystających z usług tej strony w ramach rozporządzenia UE 2016/679. Informacja dotyczy tylko tej strony, a nie innych, które mogą być przeglądane przez użytkownika za pośrednictwem naszych linków.

" Administrator" przetwarzania danych osobowych

Po przejrzeniu strony możliwe jest przetwarzanie danych dotyczących zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób. Administratorem ich przetwarzania jest Club del Sole S.r.l., Via Biondini, nr 27 - 47121 Forlì (FC) Włochy (dalej "Administrator" lub "Przedsiębiorstwo")

Miejsce przetwarzania danych

Procedury związane z usługami sieciowymi są obsługiwane wyłącznie przez personel techniczny biura odpowiedzialnego za przetwarzanie i / lub przez personel techniczny Club del Sole Srl, jako dostawcę scentralizowanych usług informatycznych dla spółek Grupy Club del Sole (do których należy Administrator) lub przez osoby odpowiedzialne za sporadyczne czynności konserwacyjne.

Cel przetwarzania i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe przekazane przez użytkowników, którzy składają wnioski lub zamierzają korzystać z usług lub produktów oferowanych za pośrednictwem strony, a także otrzymują dodatkowe określone treści, są wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiadania na wnioski lub świadczenia usługi lub w celu wypełnienia zobowiązań prawnych i są ujawniane stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do tego celu ( "Dostawa usług"). Podstawą prawną tych przetwarzań jest konieczność reagowania na wnioski zainteresowanych lub prowadzenia działań przewidzianych w umowach ustalonych z zainteresowanymi.

Za wyraźną zgodą użytkownika dane mogą być wykorzystywane do komercyjnych działań komunikacyjnych związanych z ofertami dodatkowych usług Administratora lub innych firm z grupy Club del Sole ("Marketing"). Podstawą prawną takiego traktowania jest zgoda wyrażona dobrowolnie przez  stronę zainteresowaną.

Za wyraźną zgodą użytkownika dane mogą być wykorzystywane do profilowania lub analizy, nawet za pomocą narzędzi elektronicznych, jego zainteresowań, nawyków i wyborów konsumpcyjnych, w celu przesłania im informacji i spersonalizowanych materiałów promocyjnych na temat usług i produktów oferowanych przez Administratora lub inne firmy z grupy Club del Sole ("Profilowanie").

Podstawą prawną takiego traktowania jest zgoda wyrażona dobrowolnie przez zainteresowaną stronę.

Poza tymi hipotezami, dane przeglądania strony przez użytkowników są przechowywane przez czas ściśle niezbędny do zarządzania działaniami związanymi z przetwarzaniem danych w granicach ustalonych przez prawo.

 

Ochrona nieletnich

Strona jest skierowana do ogółu społeczeństwa, jednak jej usługi są przeznaczone dla osób w wieku 18 lat i więcej. Przedsiębiorstwo nie wymaga, nie gromadzi, nie wykorzystuje i nie ujawnia danych osobowych dostarczonych przez osoby poniżej 18 roku życia, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. W przypadku, osoby nie bedącej w wymaganym wieku, prosimy nie zwracać  się o usługi online do Przedsiębiorstwa i nie dokonywać rezerwacji online, natomiast zwrócić się do osoby dorosłej ( rodziców lub opiekuna) w celu wykonania niezbędnych procedur.

Rodzaje przetwarzanych danych

Dane nawigacyjne

Systemy komputerowe i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi strony podczas normalnej eksploatacji uzyskują pewne dane osobowe, których transmisja odbywa sięprzy korzystaniu z protokołów komunikacji internetowej. Są to informacje, które nie są gromadzone w celu zidentyfikowania zainteresowanych, ale które ze względu na swój charakter mogą, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez strony trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników. Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników, którzy łączą się z witryną, adresy w identyfikatorze URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas zażądania, metodę zastosowaną do przesłania zapytania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, numeryczny kod wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (powodzenie, błąd itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem komputera użytkownika. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z strony i sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania oraz są usuwane po przetworzeniu. Dane mogą być wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko stronie internetowej.

Dane podane dobrowolnie przez użytkownika

Opcjonalne, jednoznaczne i dobrowolne wysyłanie poczty elektronicznej na adresy wskazane na stronie pociąga za sobą późniejsze nabycie adresu nadawcy, niezbędnego do udzielenia odpowiedzi na wnioski, a także wszelkich innych danych osobowych zawartych w wiadomości. Szczegółowe informacje zbiorcze będą stopniowo raportowane lub wyświetlane na stronach przygotowanych dla konkretnych usług na żądanie.

Cookies

Cookies to małe pliki tekstowe, które strony odwiedzane przez użytkownika wysyłają i rejestrują na swoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, a następnie są ponownie przesyłane do tych samych stron podczas następnej wizyty. Dzięki cookies strona zapamiętuje działania i preferencje użytkownika (takie jak dane logowania, wybrany język, rozmiar znaków, inne ustawienia wyświetlania itp.), Aby nie musiały być ponownie wyświetlane kiedy użytkownik wraca, by odwiedzić wspomnianą stronę lub przeglądać jedną stronę po drugiej.  Cookies są używane do przeprowadzania uwierzytelniania komputera, monitorowania sesji i przechowywania informacji dotyczących czynności użytkowników uzyskujących dostęp do strony, a także mogą zawierać unikalny kod identyfikacyjny, który umożliwia śledzenie nawigacji użytkownika wewnątrz danej strony w celach statystycznych lub reklamowych. Podczas nawigacji na stronie użytkownik może również otrzymywać na swoim komputerze cookies ze stron internetowych lub serwerów sieciowych innych niż tej, którą odwiedza (Cookies "strony trzeciej"). Niektórych operacji nie można wykonać bez użycia cookies, które w niektórych przypadkach są technicznie niezbędne do funkcjonowania strony.

Istnieją różne rodzaje cookie, w zależności od ich cech i funkcji, które mogą pozostać w komputerze użytkownika przez różne okresy czasu: cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki; trwałe cookies, które pozostają na sprzęcie użytkownika do ustalonej wcześniej daty wygaśnięcia. 

Zgodnie z przepisami obowiązującymi we Włoszech, wyraźna zgoda użytkownika nie zawsze jest wymagana do korzystania z Cookies. W szczególności "techniczne cookies", wykorzystywane wyłącznie w celu transmisji komunikatu za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej lub w zakresie koniecznym do świadczenia usługi wyraźnie żądanej przez użytkownika, nie wymagają takiej zgody. Po prostu, te cookies są niezbędne do działania strony lub niezbędne do wykonywania czynności wymaganych przez użytkownika.

Natomiast w przypadku "Cookies do profilowania ", które mają na celu tworzenie profili związanych z użytkownikiem i używanych do wysyłania komunikatów reklamowych zgodnie z preferencjami wyrażonymi przez nie w kontekście surfowania w sieci, wymagana jest uprzednia zgoda użytkownika. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat cookies używanych przez stronę, zapoznaj się z sekcją dotyczącą Cookie Policy.

 

Opcjonalne udostępnianie danych

Oprócz tego, co określono dla danych nawigacyjnych, użytkownik może podać dane osobowe w celu zamówienia usług oferowanych przez Administratora. Niedostarczenie takich danych może uniemożliwić uzyskanie tego, o co wnioskowano.

Metody przetwarzania i czasy przechowywania danych

Dane osobowe są również przetwarzane za pomocą automatycznych narzędzi przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone. Szczególne środki bezpieczeństwa są przestrzegane, aby zapobiec utracie danych, nielegalnemu lub niewłaściwemu użyciu oraz nieuprawnionemu dostępowi.

Dane niezbędne do świadczenia Usługi są przechowywane przez czas ściśle niezbędny do realizacji celów wskazanych w niniejszym oświadczeniu i zostaną usunięte na końcu tego okresu, chyba że dane muszą być przechowywane w celu wywiązania się z zobowiązań prawnych lub potwierdzenia bezpośrednio w sądzie.

W celach marketingowych i profilowania Twoje dane będą traktowane, co do zasady, do momentu cofnięcia Twojej zgody, a w każdym razie zostaną zachowane - biorąc pod uwagę specyfikę działalności sezonowej, prowadzonej przez Administratora - przez maksymalny okres pięciu lat, a następnie zostaną skasowane lub ostatecznie unieważnione, z wyjątkiem wymogów obowiązujących przepisów.

Prawa zainteresowanych stron

W granicach i na warunkach określonych przez prawo, Administrator danych jest zobowiązany odpowiedzieć na prośby zainteresowanej strony dotyczące danych osobowych, które go dotyczą.W szczególności na podstawie obowiązującego prawodawstwa:

 1. Zainteresowany ma prawo uzyskać od Administratora danych potwierdzenie, że jest  lub nie jest w trakcie przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, w tym przypadku, uzyskać jego kartę danych osobowych w celu weryfikacji następujących informacji:
 • cele przetwarzania;
 • kategorie danych osobowych, o których mowa;
 • odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub będą przekazane, w szczególności jeżeli odbiorcy z państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 • w miarę możliwości, okres przechowywania podanych danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu;
 • osoba, której dane dotyczą, ma prawo do zwrócenia się do Administratora danych o sprostowanie lub usunięcie danych osobowych lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą lub o wyrażenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego;
 • jeżeli dane nie są gromadzone od zainteresowanego, wszystkie dostępne informacje na temat ich pochodzenia;
 • istnienie automatycznego procesu decyzyjnego, w tym profilowania
 1. Zainteresowany ma prawo do uzyskania od Administratora danych, korekty niedokładnych danych osobowych, które go dotyczą, bez zbędnej zwłoki. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać integrację niekompletnych danych osobowych, również poprzez przedstawienie dodatkowej deklaracji.
 2. Zainteresowany ma prawo do uzyskania od Administratora danych usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, bez zbędnej zwłoki , Administrator danych ma obowiązek anulować dane osobowe bez zbędnej zwłoki w granicach i w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy. Administrator danych przekazuje każdemu z odbiorców, do których dane osobowe zostały przesłane, ewentualne poprawki, odwołania lub ograniczenia przetwarzania w granicach i w formach przewidzianych przez obowiązujące prawodawstwo.
 3. Zainteresowany ma prawo do uzyskania ograniczenia przetwarzania danych od Administratora danych.
 4. Zainteresowany ma prawo do otrzymywania danych osobowych, które go dotyczą, od jednego Administratora danych i ma prawo do przekazania danych innemu Administratorowi danych, bez utrudnień ze strony Administratora danych, któremu je dostarczył.

Aby skorzystać z praw wymienionych powyżej, zainteresowany musi złożyć wniosek za pośrednictwem następujących punktów kontaktowych, za pośrednictwem których można również skontaktować się z Inspektorem ochrony danych.

Wnioski należy przesyłać do Administratora danych pod następujący adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pod którym można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Administratora danych.

Obecna wersja informacji o przetwarzaniu danych osobowych została zaktualizowana w dniu 24 maja 2018 r.

Informazioni e booking
Dalle 8:00 alle ore 20:00

Follow Us

Copyright © 2020 Clac.

Club del Sole SRL, Via Biondini, n.27 - 47121 Forlì (FC) Italy
Cod. Fis. e P.IVA 04205530407